Row_number, Lag, Lead Oracle Analytical Functions

Alıntı: https://blog.kodcu.com/author/yunus-bayhan/

Oracle dbde veri sorgulamada kullanabileceğimiz çok hızlı çalışan analitik fonksiyonları bulunmaktadır. Bu yazımızda row_number, lead ve lag fonksiyonlarını inceleyeceğiz.

Örnekte kullanacağımız tabloları oluşturalım.

 -- Tanım tablosu
CREATE TABLE ANALITIK_SAMPLE
(
  S_ID    INTEGER NOT NULL,
  S_LABEL  VARCHAR2 (255),
  S_TYPE   NUMBER (3) DEFAULT 0 ,
  S_ACTIVE  NUMBER (1) DEFAULT 1
)
 -- İş listesi
CREATE TABLE ANALITIK_SAMPLE_WORK_LIST
(
  S_WORK_ID   INTEGER NOT NULL,
  S_ID      INTEGER NOT NULL,
  WL_DATE    DATE DEFAULT SYSDATE ,
  WL_USER_CODE  VARCHAR2 (25),
  WL_text    VARCHAR2(1500)
)
 -- Tanım tablosuna test verisi girelim.
 SET DEFINE OFF;
Insert into ANALITIK_SAMPLE
  (S_ID, S_LABEL, S_TYPE, S_ACTIVE)
 Values
  (2, 'SAMPLE2', 1, 1);
Insert into ANALITIK_SAMPLE
  (S_ID, S_LABEL, S_TYPE, S_ACTIVE)
 Values
  (1, 'SAMPLE1', 1, 1);
Insert into ANALITIK_SAMPLE
  (S_ID, S_LABEL, S_TYPE, S_ACTIVE)
 Values
  (3, 'SAMPLE3', 1, 1);
Insert into ANALITIK_SAMPLE
  (S_ID, S_LABEL, S_TYPE, S_ACTIVE)
 Values
  (4, 'SAMPLE4', 1, 1);
Insert into ANALITIK_SAMPLE
  (S_ID, S_LABEL, S_TYPE, S_ACTIVE)
 Values
  (5, 'SAMPLE5 ', 2, 1);
Insert into ANALITIK_SAMPLE
  (S_ID, S_LABEL, S_TYPE, S_ACTIVE)
 Values
  (6, 'SAMPLE6', 2, 1);
Insert into ANALITIK_SAMPLE
  (S_ID, S_LABEL, S_TYPE, S_ACTIVE)
 Values
  (7, 'SAMPLE7', 2, 1);
Insert into ANALITIK_SAMPLE
  (S_ID, S_LABEL, S_TYPE, S_ACTIVE)
 Values
  (8, 'SAMPLE8', 2, 1);
Insert into ANALITIK_SAMPLE
  (S_ID, S_LABEL, S_TYPE, S_ACTIVE)
 Values
  (9, 'SAMPLE9 ', 3, 1);
Insert into ANALITIK_SAMPLE
  (S_ID, S_LABEL, S_TYPE, S_ACTIVE)
 Values
  (10, 'SAMPLE10', 3, 1);
Insert into ANALITIK_SAMPLE
  (S_ID, S_LABEL, S_TYPE, S_ACTIVE)
 Values
  (11, 'SAMPLE11', 3, 1);
Insert into ANALITIK_SAMPLE
  (S_ID, S_LABEL, S_TYPE, S_ACTIVE)
 Values
  (12, 'SAMPLE12', 3, 0);
Insert into ANALITIK_SAMPLE
  (S_ID, S_LABEL, S_TYPE, S_ACTIVE)
 Values
  (13, 'SAMPLE13', 3, 1);
Insert into ANALITIK_SAMPLE
  (S_ID, S_LABEL, S_TYPE, S_ACTIVE)
 Values
  (14, 'SAMPLE14', 3, 1);
Insert into ANALITIK_SAMPLE
  (S_ID, S_LABEL, S_TYPE, S_ACTIVE)
 Values
  (15, 'SAMPLE15', 3, 1);
Insert into ANALITIK_SAMPLE
  (S_ID, S_LABEL, S_TYPE, S_ACTIVE)
 Values
  (16, 'SAMPLE16', 3, 0);
COMMIT;
-- İş listesi tablomuz için test verisi giren bir script yazalım 
SET SERVER_OUTPUT ON -- Mesaj çıktısını aç
DECLARE
  --Örnek iş listesi tablomuza kayıt yapana prosedurumuz

  PROCEDURE insert_s_analitik (p_user_code IN VARCHAR2)
  IS
  BEGIN
   INSERT INTO analitik_sample_work_list asw (asw.s_work_id,
                         asw.s_id,
                         asw.wl_date,
                         asw.wl_text,
                         asw.wl_user_code)
     (SELECT  -- sonraki sequnexe değerini al
          seq_analitik_sample.NEXTVAL, 
          a_s.S_ID,
          SYSDATE,    -- db saatini al
          'SAMPLE_TEXT DATA ' || a_s.s_id, 
          -- ornek olması için text yaz
          p_user_code    -- kullanıcı kodu
      FROM  analitik_sample a_s);           

   COMMIT;      -- Yapılan değişiklikleri kaydet
  EXCEPTION     -- herhangi bir hata olursa
   WHEN OTHERS
   THEN
     ROLLBACK;   -- tüm değişiklikleri geri al
     DBMS_OUTPUT.put_line ('Insert yapılamadı');    -- hata mesajı ver
  END;
BEGIN
  insert_s_analitik ('YB');
END;

Yazdığımız script günlük hayatta çok karşımıza çıkmasada hem test verisi girmek için hem yazım tarzını görmek için iyi bir örnek.
Row_number : Çektiğiniz sorgu içinde kaçıncı sırada olduğunu getirir. Gruplama yaparak o grup içinde kaçıncı sırada olduğunu bulabilir veya hangi kolona göre sıralama yapması gerektiğini seçebiliriz.

Select row_number()
 over (partition by [gruplanacak kolon adı] 
 order by [siralanacak kolon adları]) 
 from table_adi
SELECT  ROW_NUMBER ()
      OVER (PARTITION BY A_S.S_TYPE
         ORDER BY ASW.S_WORK_ID ASC NULLS LAST)
      AS grup_sira, -- Gruptaki sirayi getir
     ASW.S_ID, -- diger bilgileri getir
     ASW.S_WORK_ID,
     ASW.WL_DATE,
     ASW.WL_TEXT,
     ASW.WL_USER_CODE,
     A_S.S_TYPE,
     A_S.S_LABEL
 FROM  analitik_sample_work_list asw, ANALITIK_SAMPLE a_S
 WHERE  ASW.S_ID = A_S.S_ID

LEAD fonksiyonu belirtilen kolon için n satır sonraki değerini döndürür.

 SELECT  lead ([kontrol edilecek kolon],n,[o grup için sonraki kolon yok ise donen değer])
      OVER (PARTITION BY [gruplanacak kolon adı]
         ORDER BY [sıralama yapılacak kolonlar] )
      AS sonraki_deger

İki farklı satır arasında s_id farkını bulan sql

	SELECT  lead (ASW.s_id,1,'999')
      OVER (PARTITION BY A_S.S_TYPE
         ORDER BY ASW.S_WORK_ID ASC NULLS LAST)
      AS onceki_deger,
     ASW.S_ID as simdiki_deger,
     lead (ASW.s_id,1,'999')
      OVER (PARTITION BY A_S.S_TYPE
         ORDER BY ASW.S_WORK_ID ASC NULLS LAST)
      -asw.s_id as fark,
     ASW.S_WORK_ID,
     ASW.WL_DATE,
     ASW.WL_TEXT,
     ASW.WL_USER_CODE,
     A_S.S_TYPE,
     A_S.S_LABEL
 FROM  analitik_sample_work_list asw, ANALITIK_SAMPLE a_S
WHERE  ASW.S_ID = A_S.S_ID

LAG fonksiyonu belirtilen kolon için n satır önceki değerini döndürür. Yazımı lead fonksiyonu ile aynıdır.

		SELECT  lag(ASW.s_id,1,'999')
      OVER (PARTITION BY A_S.S_TYPE
         ORDER BY ASW.S_WORK_ID ASC NULLS LAST)
      AS onceki_deger,
     ASW.S_ID as simdiki_deger,
     (lag(ASW.s_id,1,'999')
      OVER (PARTITION BY A_S.S_TYPE
         ORDER BY ASW.S_WORK_ID ASC NULLS LAST)
      -asw.s_id) as fark,
     ASW.S_WORK_ID,
     ASW.WL_DATE,
     ASW.WL_TEXT,
     ASW.WL_USER_CODE,
     A_S.S_TYPE,
     A_S.S_LABEL
 FROM  analitik_sample_work_list asw, ANALITIK_SAMPLE a_S
WHERE  ASW.S_ID = A_S.S_ID AND rownum < 25
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: